fbpx

Reklama

Media kit ke stažení

Obchodní podmínky vydavatelství SoMar Media, s. r. o. (dále jen „Obchodní podmínky“)

I. Základní ustanovení

1. Obchodní podmínky upravují uveřejňování komerční spolupráce (dále i také jako „inzerce“) ve všech titulech, které vydává a provozuje společnost SoMar Media s. r. o. (dále „Poskytovatel“).

2. Zadavatel komerční spolupráce (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba.

3. Součástí Obchodních podmínek jsou aktuálně platné ceníky komerční spolupráce.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo změn v Obchodních podmínkách.

II. Uzavření komerční spolupráce

1. Inzerce se přijímá na základě písemné objednávky podepsané Zadavatelem, doručené e-mailem.

2. Návrh objednávky po předchozí domluvě doručí k podpisu Zadavateli Poskytovatel.

3. Objednávka musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti – identifikační údaje o Zadavateli, tzn. obchodní firmu, název či jméno a příjmení Zadavatele, jeho sídlo, místo podnikání či bydliště, popř. kontaktní adresu pro zaslání potvrzení objednávky a faktur, IČ nebo rodné číslo, DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby, jméno a podpis Zadavatele, jeho statutárního orgánu nebo jeho oprávněného zástupce.

4. Doručením podepsané objednávky Poskytovateli je uzavřen smluvní vztah.

III. Dodání inzertních podkladů

1. Zadavatel se zavazuje dodat inzertní podklady dle konkrétní specifikace včas, a to 3 pracovní dny před začátkem komerční spolupráce v případě online médií a 14 před začátkem komerční spolupráce v případě tištěných médií.

2. Zadavatel zodpovídá za obsah a právní přípustnost textů i dalších audio-vizuálních podkladů. Poskytovatel povinen zkoumat porušení práv třetích osob. Je-li na jakoukoliv část inzerce vznesen nárok třetí strany, je Zadavatel povinen nahradit škody, které vzniknou zveřejněním inzerce.

3. V případě změny v dodaných inzertních podkladech je Zadavatel povinen doručit aktualizované podklady nejméně 2 pracovní dny před začátkem komerční spolupráce. V opačném případě Poskytovatel neodpovídá za včasnou změnu.

IV. Vydávání a odmítnutí inzerce

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo viditelně označit inzerci. Zadavatel bere na vědomí, že takováto úprava nemůže být považována za důvod k reklamaci.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit jeho dobré jméno.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce, pokud se rozhodne na základě osobního přesvědčení, nebo pokud inzerce nesplňuje technické požadavky nebo pokud neodpovídá standardům inzertního média.

4. Poskytovatel není povinen sdělit Zadavateli důvod odmítnutí inzerce. Je však povinen jej o odmítnutí informovat.

5. Poskytovatel může odmítnout přijetí objednávky, pokud Zadavatel neuhradil dříve zveřejněnou inzerci.

6. Odmítnutí inzerce vydavatelem z výše uvedených důvodů nezbavuje Zadavatele povinnosti inzerci uhradit v plné výši v případě, že byly podklady dodány po termínu uzávěrky příjmu podkladů.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerce na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Cena odpovídá předchozí objednávce.

2. Standardní splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od vystavení, není-li dohodnuto jinak.

3. Poskytovatel může požadovat na Zadavateli zálohu nebo úhradu inzerce předem. Pokud úhrada není připsána na účet Poskytovatele nejpozději v den zahájení komerční spolupráce, je Poskytovatel oprávněn odmítnout její realizaci.

4. V případě prodlení uhrazení faktury si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat penále z prodlení, a to ve výši 0,1 % z dlužené části za každý den prodlení.

VI. Odstoupení od smlouvy o inzerci a stornopoplatky

1. Zadavatel má právo od komerční spolupráce odstoupit. Odstoupení musí být Poskytovateli písemně doručeno e-mailem. Odstoupení od smlouvy není platné bez písemného potvrzení převzetí Vydavatelem.

2. Pokud je objednaná inzerce zrušena méně než 5 pracovních dní před zahájením, vyhrazuje si Poskytovatel právo účtovat storno poplatek ve výši 50 %. V případě zrušení probíhající kampaně si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.

3. Poskytovatel je současně oprávněn požadovat po Zadavateli případnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením Zadavatele od objednávky. To se týká například nákladů na redakci či jiných zainteresovaných osob zajištěných Poskytovatelem.

4. Reklamovat komerční spolupráci je možné písemně prostřednictvím e-mailu, a to do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kampaně.

VII. Reporting statistik

1. Poskytovatel doručí Zadavateli reporting kampaně obsahující údaje o celkovém počtu impresí, počtu kliknutí na banner a koeficient CTR.

2. Reklamaci lze uplatnit pouze na statistiky garantované vzájemnou dohodou, nebo platným ceníkem.

3. V případě nedodržení objednaného objemu služeb ze strany Poskytovatele má Zadavatel možnost vyžadovat slevu odpovídající poměru doručených služeb.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv komerční spolupráci mimo nabízené formáty je předmětem individuální dohody mezi Zadavatelem a Poskytovatelem.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v inzerci Zadavatele, která jinak splnila veškeré další požadavky.